Dana 30. decembra 2014. godine, u Republici Srbiji stupio je na snagu novi Zakon o energetici. Kao rezultat toga, definicija malih kupaca električne energije je izmenjena i dopunjena, i da bi se pravno lice ili preduzetnik smatralo malim kupcem potrebno je da ima ukupan godišnji prihod u iznosu do EUR 10 miliona u dinarskoj protivvrednosti, svi objekti treba da budu priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV a potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini da bude do 30.000 kWh. Svima onima koji ne ispunjavaju zahteve novih odredbi pravo na garantovano snabdevanje prestaje 1. jula 2015. godine. Garantovano snabdevanje je javna usluga kojom se domaćinstvima i malim kupcima osigurava pravo na snabdevanje električnom energijom po razumnim, transparentnim i nediskriminatornim cenama. U skladu sa novim Zakonom o energetici, regulisana cena električne energije može da se otkaže u zavisnosti od izveštaja regulatornog tela koji treba da bude izrađen najkasnije do 1. maja 2017. godine. Тržište prirodnog gasa je u potpunosti liberalizovano, a svi kupci, uključujući i domaćinstva, imaju pravo da kupuju gas na otvorenom tržištu. Definicija malih kupaca prirodnog gasa je promenjena i sada se pod njima podrazumevaju kupci sa godišnjom potrošnjom do 100.000,00 m3 i sa objektima povezanim sa distributivnim sistemom prirodnog gasa. Оsim toga, odredbe novog Zakona o energetici uvode trgovinu električnom energijom na veliko.  Licencu za trgovinu električnom energijom na veliko mogu da dobiju kako domaća tako i strana pravna lica.
 
Prenosne i distributivne mreže više nisu isključivo društveno vlasništvo. Оne su postale vlasništvo operatora distributivnog sistema (Elektrodistribucija Beograd, Elektrovojvodina, Centar, Јugoistok i Elektrosrbija) i operatora prenosnog sistema Elektromreža Srbije. Ðœreža ne može da se da na korišćenje ili da se otuđi. Pored toga, zatvoreni distributivni sistem je uveden u pravni sistem Srbije.
 
Sticanje licence za proizvodnju električne energije u objektima ukupno odobrene snage do 1 ÐœW je sada jasno definisano. Dozvola je obavezna u svim slučajevima kada isti energetski subjekt proizvodnju električne energije vrši u dva ili više energetskih objekata čija ukupna odobrena snaga prelazi snagu od 1 ÐœW, bez obzira da li su povezani na sistem preko jednog ili više priključaka.