Narodna Skupština Republike Srbije je dana 6. maja 2020. godine donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja (u daljem tekstu: Odluka) koje je proglašeno 15. marta 2020. godine. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 65/2020 od 6. maja 2020. godine.

Odluka je stupila na snagu 6. maja 2020. godine.

Kako smo vas ranije informisali, danom prestanka vanrednog stanja, odnosno od 6. maja 2020. godine, prestaje važenje posebnih poreskih mera uvedenih za vreme trajanja vanrednog stanja, počinju da teku rokovi za ispunjenje konkretnih zakonskih obaveza, koji su pomereni zbog vanrednog stanja, kao i rokovi u kojima obveznici mogu ostvariti zaštitu pravnog interesa izjavljivanjem pravnih sredstava.

Podsećanja radi, najznačajnije implikacije ukidanja vanrednog stanja prikazane su sumarno u nastavku.

Prestanak važenja posebnih poreskih mera uvedenih za vreme trajanja vanrednog stanja

Kategorije poreskih obveznika

Danom ukidanja vanrednog stanja – 6. maj 2020. godine.

Poreski obveznici u režimu odloženog plaćanja poreza

Prestaje zabrana poništavanja sporazuma, odnosno ukidanja rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza po službenoj dužnosti.

Prestaje zabrana prinudne naplate u vreme vanrednog stanja dospelih obaveza u režimu odlaganja.

Počinje se sa obračunom kamate na iznos odložene poreske obaveze.

PDV obveznici

Prestaje pravo na PDV oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za isporuku zaštitnih sredstava (maski) koje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) vrši pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava (maski).

Prestaje pravo na PDV oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara, odnosno usluga koji bez naknade PDV obveznik izvrši  Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje odnosno zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini.

Poreski obveznici u docnji/sa pravom na pozitivnu kamatu

Prestaje primena privremenog obračuna kamate po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije na iznos dospele, a neizmirene poreske obaveze, kao i na iznos više plaćenog poreza.

Od 6. maja 2020. godine, kamata na iznos dospelog, a neplaćenog poreza utvrđuje se primenom stope od 11,50% (umesto 1,50%).

Rokovi koji počinju da teku danom ukidanja vanrednog stanja

 

Danom ukidanja vanrednog stanja počinju da teku rokovi prikazani u tabeli u nastavku:

 

Radnja/aktivnost

Rok – opisno

Datum isteka roka

Podnošenje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

3. avgust 2020. godine

Podnošenje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

120 dana od dana prestanka vanrednog stanja

2. septembar 2020. godine

Podnošenje vanrednih finansijskih izveštaja

30 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok (60 dana od dana na koji se vanredni finansijski izveštaji sastavljaju) ističe za vreme vanrednog stanja

4. jun 2020. godine

Podnošenje redovnih godišnjih finansijskih izveštaji za kompanije sa poslovnom godinom koja je različita od kalendarske godine

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok (6 meseci od dana sastavljanja finansijskih izveštaja) ističe za vreme vanrednog stanja

3. avgust 2020. godine

Podnošenje godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

60 dana od dana prestanka vanrednog stanja

6. jul 2020 godine

Podnošenje poreske prijava za porez na dobit za 2019. godinu

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

3. avgust 2020. godine

Podnošenje poreske prijave za porez na dobit za poreski period različit od kalendarske godine

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok (180 dana od isteka perioda za koji se utvrđuje porez) ističe za vreme vanrednog stanja

3. avgust 2020. godine

Održavanje redovne sednice skupštine akcionarskog društva

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

3. avgust 2020. godine

Dostavljanje dokumentacije  u papirnom obliku NBS, na osnovu koje su overeni obrasci o izveštavanju o kreditnim poslovima rezidenata sa inostranstvom

10 dana od prestanka vanrednog stanja

15. maj 2020. godine

Podnošenje tužbe Upravnom sudu protiv konačnog poreskoupravnog akta donetog u vreme vanrednog stanja

30 dana od dana prestanka vanrednog stanja

4. jun 2020. godine

Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova u poresko upravnim i carinskim postupcima

Rokovi u vezi sa izjavljivanjem pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka poreskih i carinskih organa, donetih u postupcima utvrđivanja, plaćanja, naplate i kontrole javnih prihoda u vreme vanrednog stanja prikazani su u nastavku:

Radnja/aktivnost

Rok – opisno

Datum dostavljanja/datum isteka roka

Uredno dostavljanje pismena (rešenja, zaključka)

15. dan od dana prestanka vanrednog stanja

20. maj 2020. godine

Izjavljivanje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka poreskih i carinskih organa

15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja

4. jun 2020. godine

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška stručnjaka, slobodno se obratite na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti